vật liệu trám

Xi măng nội nha – PD MTA White

Khả năng tương hợp sinh học tuyệt vời của PD™ MTA White với thành ngà và tủy răng cho phép MTA sử dụng để trám xuôi hoặc trám ngược